תקנון מועדון e-Dan

 

אודות מלונות דן

רשת מלונות דן היא הרשת הוותיקה והיוקרתית ביותר בישראל

 

 
תקנון מועדון e-Dan

 

מועדון משתדרגמועדון משתדרגמועדון משתדרג

 

 

 

תקנון המועדון
נהלים 
1. חבר במועדון החברים של חברת מלונות דן בע"מ (להלן בהתאמה "חבר/ים", "דן" ו- "e-Dan") יהיה זכאי לקבל הטבות מסוגים שונים, על פי שיטה של צבירת נקודות כמפורט בתקנון זה, בכל אחד ממלונות דן הבאים: מלון דן תל אביב, מלון דן פנורמה ת"א, מלון דן אכדיה, מלון דן קיסריה, מלון דן כרמל, מלון דן פנורמה חיפה, מלון דן אילת, מלון דן פנורמה אילת, מלון המלך דוד, מלון דן ירושלים, מלון דן פנורמה ירושלים, מלון דן בוטיק ירושלים, מלון לינק תל אביב וכן מלונות נוספים אשר יצורפו לרשימה זו על פי החלטת הנהלת דן. 
כמו כן, כאמור בסעיפים 13 ו- 14.א. להלן, תהיה דן רשאית בכל עת, לקבוע כי מלונות מסוימים יוצאו, באופן זמני או קבוע, מן הרשימה הנ"ל.
צבירת הנקודות כאמור תתאפשר רק בגין אירוח על בסיס יומי ולא ניתן לצבור נקודות בגין שכירות חודשית של יחידות להשכרה בבניינים 
המנוהלים על ידי מלונות דן.
2. תקופת פעילות מועדון e-Dan: מועדון e-Dan יהיה פעיל עד להחלטה אחרת של דן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה דן רשאית להפסיק בכל עת את פעילות מועדון e-Dan ללא כל הודעה מוקדמת לכך. במקרה של הפסקת פעילות מועדון דן כאמור, תינתן לחברים האפשרות לניצול הנקודות שצברו החברים בהתאם להוראות תקנון זה וזאת למשך תקופה של עד חצי שנה מיום הודעת דן בדבר הפסקת פעילות מועדון e-Dan. 
3. דן שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את נוהלי וכללי, תקנון זה, לרבות שינוי, הוספה, גריעה של התנאים, ההטבות, והמבצעים, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 
4. החברות במועדון דן הנה לבודדים בלבד, או לארגונים וחברות המנויים בדן באמצעות מועדון חברים ייעודי לאותו ארגון או חברה, עפ"י הסכם נפרד בין דן לבין הארגון או החברה. הגדרת "בודד" - יחיד שנתקבל כחבר מועדון וקיבל על עצמו את כל נוהלי וכללי תקנון זה. תאגידים, קבוצות וארגונים מכל מין וסוג שהוא אשר אינם חברים בדן באמצעות מועדון חברים ייעודי כאמור, אינם יכולים להיות חברי מועדון. 
5. חברות במועדון דן מזכה את חברי מועדון e-Dan באפשרות לצבור נקודות, אשר ניתן לנצלן בהתאם לנוהלי וכללי תקנון זה, לשם קבלת הטבות מסוגים שונים. כמו כן מזכה החברות במועדון e-Dan בהטבות שונות, אשר יפורסמו על ידי דן מפעם לפעם, ללא צורך במימוש או ניצול נקודות לשם קבלת אותן ההטבות. מובהר בזאת כי במסגרת ההטבות יינתנו גם הטבות אשר יוגבלו בזמן, ואשר לגביהן מי שיפנה קודם, יזכה לקבל את ההטבה, עד שתודיע דן על סיום ההטבות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
6. לקוחות מועדפים במועדון דן- e-Dan זהב וe-Dan פלטיניום: 
א. בהתאם לקריטריונים שיפורטו להלן, יכללו חלק מחברי מועדון דן במניין הלקוחות המועדפים של דן. הלקוחות המועדפים יחולקו לשתי קטגוריות – e-Dan זהב וe-Dan פלטיניום. הלקוחות המועדפים יזכו בהטבות שונות, בנוסף להטבות להם זכאים כל החברים. 
ב. הזכאות להכלל ברשימת הלקוחות המועדפים (תוך חלוקה לe-Dan זהב וe-Dan פלטיניום) נגזרת ממספרת הלינות של אותו חבר באחד ממלונות דן המפורטים בסעיף 1 לעיל, במהלך שנה קלנדרית מסוימת. 
ג. להלן טבלא בה פירוט של מספר הלילות המינימלי הנדרש לשם היכללות ברשימת הלקוחות המועדפים וכן ההטבות להן יזכו הלקוחות המועדפים, בהתאם לסיווגם למועדון e-Dan זהב וe-Dan פלטיניום: הטבות קטגוריה 

מועדון e-Dan זהב
מספר לילות שהייה בשנה קלנדרית: 10-39
צבירת נקודות 20% יותר 
הנחה על אקסטרות 12.5%
תמורת 800 נקודות ללילה - שדרוג החדר לקטגוריה אחת טובה יותר (לא כולל סוויטות וחדרי גן).
עזיבה מאוחרת עד 17:00 בהתאם לתפוסה, כפוף לאישור מראש, על ידי פניה של יממה מראש למחלקת קבלה של המלון.
כיבוד מיוחד לקבלת הפנים   
מתנת יום הולדת לחברי אי-דן זהב: ארוחה זוגית ב50% הנחה לחבר
על מנת לשמור על החברות בקטגורית זהב יש לשהות לפחות 10 לילות בכל מלונות הרשת במהלך שנה קלנדרית

מועדון e-Dan פלטיניום 
מספ' לילות שהייה בשנה קלנדרית 40+ ובהמלצת מנהל המלון, ו/או הנהלת הרשת.
צבירת נקודות 30% יותר
הנחה על אקסטרות  15%
תמורת 800 נקודות ללילה - שדרוג החדר לקטגוריה אחת טובה יותר (לא כולל סוויטות וחדרי גן).
עזיבה מאוחרת עד 17:00 בהתאם לתפוסה, כפוף לאישור מראש, על ידי פניה של יממה מראש למחלקת קבלה של המלון.
חלוק ונעלי בית בחדר
כיבוד מיוחד לקבלת הפנים
כניסה לטרקליני המלון בעת השהייה בכל סוג חדר
מתנת יום הולדת לחברי אי-דן פלטיניום: ארוחה זוגית לחבר
על מנת לשמור על החברות בקטגורית פלטינה יש לשהות לפחות 40 לילות בכל מלונות הרשת במהלך שנה קלנדרית.

מודגש מפורשות, כי בגדר מניין לילות השהייה, לא יכללו לינות בגין ניצול נקודות דן. 
7. למען הסר ספק, דן הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון. 
8. אופן הקבלה למועדון e-Dan: בודד (כהגדרתו לעיל) המעונין להיות חבר במועדון e-Dan, ייכנס לאתר דן, המופיע בכתובת www.danhotels.com או www.danhotels.co.il, ימלא את פרטיו האישיים, ולאחר קבלת אישור מדן על היותו חבר המועדון בצירוף מספר חברות אישי של החבר, יהיה הלקוח חבר במועדון e-Dan. 
9. דן רשאית להפסיק, בכל עת וללא מתן הודעה מראש, חברותו של חבר מועדון e-Dan, אשר בחשבונו לא נצברו נקודות במשך 3 שנים. החבר אשר פעילותו במועדון e-Dan הופסקה, יהיה רשאי לחדש חברותו על ידי הגשת בקשה לכך למלונות דן. על אף האמור לעיל, באם קיימות לזכות החבר נקודות מהתקופה שלפני 3 השנים האמורות, יהיה רשאי החבר, לאחר שקיבל את ההודעה בדבר הפסקת החברות כאמור, לנצל את יתרת הנקודות הצבורות לזכותו למשך תקופה של 90 יום מקבלת ההודעה בלבד. 
10. חבר מועדון e-Dan יהיה אחראי להתעדכן במצב נקודות הצבורות לזכותו על ידי בדיקה באתר האינטרנט של דן (על ידי הקשת הדוא"ל שלו+קוד אישי). כמו כן יהיה חבר המועדון אחראי להתעדכן בנוהלי וכללי מועדון e-Dan המתעדכנים על פי החלטת דן מעת לעת, ועל דן לא תחול כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. דן תהיה רשאית, אך לא חייבת, להקים במלונות או בחלקם, עמדה בה ניתן יהיה להתעדכן במצב חשבון הנקודות של כל חבר. 
11. מובהר בזאת כי דן תהיה פטורה מאחריות כלפי חברי מועדון e-Dan במקרה שיחולו טעויות בצבירת הנקודות של החברים כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתכנה, בחמרה ו/או באתר האינטרנט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שבמקרה שלחבר המועדון ישנן השגות בדבר מספר הנקודות, עליו לנהוג כאמור בס"ק 14.ז. לתקנון זה. 
12. על חבר מועדון דן חלה האחריות לדווח לדן בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים המצויים באתר האינטרנט כגון כתובת מגוריו, כתובת ה- E-MAIL , מספר טלפון וכיוב'. 
13. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הנקודות וההטבות שנצברות לטובת חבר המועדון הינן ניתנות לשימושו האישי בלבד ואינן מהוות ו/או נחשבות לקניינו של החבר. חבר המועדון אינו יכול להעבירן בכל דרך שהיא לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו ו/או הורשה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, קרוב משפחה מדרגה ראשונה רשאי לממש את הנקודות לצורך שהייה וארוחה במלון בכפוף לאישור בכתב ומראש של חבר המועדון. בתקנון זה למונח "קרוב מדרגה ראשונה" המשמעות כדלקמן: בן זוג, ילד (עד גיל 18) והורים. 
14. דן רשאית בכל שלב להודיע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כי ההטבות שיהיו החברים זכאים להן במסגרת הנקודות שצברו לא יהיו בתוקף במלונות מסוימים של דן. 
15. אופן צבירת הנקודות על ידי חברי מועדון e-Dan 
א. צבירת נקודות תתאפשר אך ורק על ידי אירוח באחד ממלונות דן, אשר על פי החלטת דן מהווים מלון פעיל במועדון דן. אם הודיעה דן, באתר האינטרנט ו/או בכל דרך אחרת, כי מלון כלשהו חדל להיות פעיל במסגרת מועדון דן, לא ניתן יהיה לצבור בו נקודות, אף אם ההזמנה נעשתה טרם מתן הודעת דן כאמור. 
ב. הנקודות יצברו לזכות החבר אך ורק אם מספר החבר ופרטיו יזוהו כחבר מועדון e-Dan במערכת, בעת ההזמנה, או לכל המאוחר לפני עזיבת המלון (Check- Out). על החבר להודיע בעת ביצוע ההזמנה או לכל המאוחר לפני עזיבת המלון, כי הוא חבר מועדון e-Dan. 
ג. חבר אשר הצטרף למועדון e-Dan בעת ששהה כאורח במלון וזאת בתנאי שהצטרף טרם ביצוע תהליך עזיבת המלון (Check- Out), יהיה זכאי לקבל נקודות בגין כל ימי שהייתו במלון, אולם יהא מנוע מלקבל את הטבות האירוח האחרות במהלך השהייה הנוכחית במלון. 
ד. נקודות אשר ניתנות לחבר בגין אירוח במלון ממלונות דן יחשבו לבעלות תוקף רק לאחר תשלום מלא בגין האירוח. 
ה. חבר מועדון רשאי לצבור נקודות בגין אירוח של עד 2 חדרים אשר רשומים על שמו בכל שהייה, ובלבד ששהה בעצמו באחד מחדרי האירוח האמורים. אין זיכוי בנקודות עבור חדרים נוספים אף אם הם שייכים לאותה הזמנה. 
ו. למען הסר ספק, התעריפים הבאים לא יזכו חבר מועדון בנקודות: OTH (אירוח על חשבון הבית), שהות במלון על בסיס מימוש של נקודות אשר נצברו לטובת החבר, שהות במלון במימוש "דמי דן" ומחירי הנחה מעמיקה כפי שמעודכנת מעת לעת בהנהלת רשת מלונות דן.
ז. אם לדעת חבר מועדון דן הוא זכאי לקבל נקודות עבור שהיה מסוימת, אשר לא הוספו לחשבונו, עליו לפנות בכתב, עד 6 חודשים לאחר אותה שהייה, למועדון לקוחות רשת דן באתר המועדון, באמצעות פקס או מכתב, בצירוף העתק נכון למקור של החשבונית או כל מסמכים אחרים שיידרש להמציא. אי צירוף של החשבונית ומסמכים כאמור, תהווה עילה לאי מתן הנקודות כאמור.
בכל מקרה של מחלוקת, כאמור לעיל, יהיה לדן שיקול דעת בלעדי ומוחלט. 
ח. פירוט צבירת נקודות:*
חבר מועדון השוהה לילה אחד לפחות, יהיה זכאי לקבל נקודות בגין שהייה בכל אחד מן המלונות המפורטים בקטגוריות להלן, כמפורט בטבלה. מספר הנקודות מתייחס לשהייה ללילה אחד. (כך לדוגמא אם מדובר בשני לילות, מספר הנקודות מוכפל). 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דן רשאית בכל שלב שהוא, לשנות את מפתח הנקודות המפורט להלן. 
A-  מלון המלך דוד, מלון דן ת"א, מלון דן אילת, מלון דן אכדיה, מלון דן קיסריה.
B-  מלון דן כרמל, מלון דן ירושלים.
C- מלון דן פנורמה ת"א, מלון דן פנורמה אילת, מלון דן פנורמה ירושלים, מלון דן פנורמה חיפה, מלון דן בוטיק ירושלים, מלון לינק תל אביב, מלון המעיין נצרת, מלון רות צפת ומלון נפטון אילת.

צבירת נקודות בעונה רגילה 
 A     B      C    
50    60   80
צבירת נקודות בעונת שיא 
 A     B     C     
60   72    96
* כאמור בסעיף 6 – ג לקוחות מועדפים e-Dan זהב וe-Dan פלטיניום צוברים נקודות באופן מואץ כרשום בסעיף זה.e-Dan זהב וe-Dan פלטיניום צוברים נקודות באופן מואץ כרשום בסעיף 
16. ניצול הנקודות לשם הזמנת חדרים במלון 
א. לשם קבלת הטבה על ידי מימוש נקודות, על החבר או על מי מטעמו להזמין חדר במלון המבוקש על ידו. 
ב. על החבר להודיע בעת ביצוע ההזמנה כאמור, לרבות באמצעות סוכן, כי ברצונו לבצע את ההזמנה בדרך של מימוש הנקודות אשר נצברו לזכותו. 
הנ"ל כפוף לכך שהחבר צבר בחשבונו את מלוא כמות הנקודות הנדרשת לשם אירוח במלון (לילה אחד לכל הפחות) בעת ביצוע ההזמנה. 
ג. הזמנה אשר נעשית בדרך של מימוש נקודות מחייבת נתינת פרטי כרטיס אשראי, כנהוג לגבי הזמנות אשר מתבצעות שלא בדרך של מימוש נקודות. 
ד. בכפוף להתקיימות התנאים האמורים בס"ק א. ב. ו -ג לעיל, תפחית דן את הנקודות מחשבונו של החבר בעת ביצוע עזיבת המלון. יובהר בזאת כי היה והתברר שחשבונו של החבר חסר את מספר הנקודות הנדרשות לשם כיסוי מלוא שהייתו במלון, יחויב כרטיס האשראי של הלקוח בתשלום מלא עבור הלילות אשר בגינם לא היו ברשותו מספיק נקודות.לפדיון כספי. 
ה. חבר אשר הזמין אירוח במלון על חשבון הנקודות ולא ניצל את האירוח במלואו לא יהיה זכאי להחזר נקודות. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי הנקודות אינן ניתנות לפדיון כספי. 
ו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, דן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מפתח צבירת הנקודות. 
ז. פירוט ניצול הנקודות לשם לינה * :
מימוש לינות (לחדר לזוג ללינה וארוחת בוקר)
 
                           C       B        A   
במהלך השנה  3200  2400  2000  
בתקופות שיא  5000  4500  3200  
* מימוש הנקודות הינו לחדר זוגי (אדם אחד או שני אנשים לכל היותר), כולל ארוחת בוקר. בגין אדם שלישי בחדר לרבות ילד תגבה תוספת על פי מחירי מחירון.
** תקופות שיא, אשר כוללות מועדי חגים ואירועים מיוחדים, יצוינו בטבלאות המחירים בכל מלון ברשת. 
17. ניצול הנקודות (לשם הזמנת ארוחות) 
א. בהסכם זה תהיה למונח "ארוחה" המשמעות המפורטת כדלקמן:
"ארוחה" -ארוחות צהרים ו/או ערב בחדר האוכל במלון ו/או ארוחת ערב במסעדת GRILL ROOM במלון, לא כולל משקאות. 
ב. חבר מועדון זכאי לממש נקודות לארוחות במלון, אך ורק אם אותו החבר שוהה כאורח במלון. 
ג. על החבר לפנות לצוות בכניסה לחדר האוכל/מסעדה, לציין את מספר החבר ולבקש לממש את הנקודות שבחשבונו לטובת הארוחה. ככל שאכן יש מספיק נקודות בחשבונו של החבר תורד כמות הנקודות הדרושה במעמד הכניסה לארוחה. 
ד. בעת הגעתו לארוחה ולכל המאוחר לפני הזמנת הארוחה, על החבר ליידע את המלצר/ית בדבר ניצול השובר בארוחה זו. 
ה. מימוש הנקודות למטרת ארוחה מוגבל ל- 4 אנשים, ובלבד שהחבר ישתתף אף הוא בעת ניצול הנקודות. לא ניתן לנצל נקודות לשם עריכת אירוע במסעדה או במלון. 
ו. אם יתברר בעת הארוחה או לאחריה, כי חשבונו של החבר חסר את מספר הנקודות הנדרשות למימוש הארוחה במלון, מחויב החבר לשלם את מלוא מחיר הארוחה. 
ז. החבר לא יזוכה בנקודות או במזומן בגין ארוחה שלא נוצלה על ידו במלואה. 
ח. להלן פירוט מספר הנקודות הנדרש לשם קבלת ארוחה ללא תשלום נוסף. 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דן רשאית בכל שלב שהוא לשנות את מפתח הנקודות המפורט להלן.
ארוחת צהריים/ערב בחדר האוכל - 350 נקודות לאדם (עד 4 אנשים לארוחה)
ארוחת ערב מיוחדת (גריל רום, ברביקיו וכד') - 400 נקודות לאדם מתפריט "חצי פנסיון" (עד 4 אנשים לארוחה)
* לא כולל משקאות
* לא כולל ארוחות חג מיוחדות
18. הגשת בקשה מצד מועמד לחברות במועדון דן כמפורט בסעיף 7 לעיל, כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון. 
19. דן רשאית להפסיק חברות של כל חבר שפעל בניגוד לתקנון מועדון e-Dan ו/או אשר יש במעשיו כדי לפגוע במנגנון ההזמנות של המועדון ו/או המלונות. 
20. תוקף נקודות מועדון e-Dan הוא 3 שנים מיום צבירתן.