אודות מלונות דן

רשת מלונות דן היא הרשת הוותיקה והיוקרתית ביותר בישראל

 

 
דו"ח שכר שווה

דו"ח פומבי בהתאם לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד - לפי נתוני שכר לשנת 2021

equalpaylogo dan

*הדו"ח אינו כולל את נתוני שכרו של מנכ"ל החברה.

**בקבוצה 3- הפער של 27.4% נובע מתשלומי גמר חשבון ופדיון חופשה ששולמו למספר עובדים (גברים) בנטרול תשלומים אלו הפער הינו 2.8% בלבד.

השוואת שכר ללא תשלומי גמר חשבון נעשתה בהתבסס על שכר קובע לפיצויים.

***הסיבה בגינה לא צוין נתון בדבר שיעור העובדים/ות אשר זכאים להשלמה לשכר מינימום נובעת מכך שלא מועסקים בחברה עובדים 

ו/או עובדות להם/ן משולמת השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר.

****סימן "מינוס" (-) מבטא פער שכר לטובת גברים ובהתאמה סימן "פלוס" (+) מבטא פער לטובת נשים.

*****דו"ח זה פורסם בהתאם להנחיות תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו- 1996 ובמגבלות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.