תקנון מועדון e-Dan

 

אודות מלונות דן

רשת מלונות דן היא הרשת הוותיקה והיוקרתית ביותר בישראל

 

 
תקנון מועדון E-DAN

 

1.       כללי

1.1. תקנון זה יחול על כל חברי מועדון לקוחותE-DAN   המנוהל על ידי מלונות דן בע"מ  ח.צ. 520023573 (להלן: "התקנון", "המועדון" ו- "החברה" או "דן" בהתאמה).

"אתר החברה" - אתר חברה: www.danhotels.co.il  או www.danhotels.com

"אירוח" – שהיה במלון הכוללת לינה.

"חבר מועדון"- אדם פרטי שמלאו לו 18 שנים שהצטרף למועדון ואשר אישר ומקיים את כל תנאי תקנון זה.

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי חבר מועדון בקשר עם החברות במועדון והן יהוו את הבסיס המשפטי לכל סוגיה ו/או דיון בינו לבין החברה.

1.3. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין חבר המועדון לבין החברה, והצטרפות למועדון, מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצד חבר המועדון לכל תנאי התקנון, כמפורט להלן.

1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או לעדכן את התקנון, כולו או חלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לחבר המועדון. החל ממועד שינוי התקנון, פרסומו באתר החברה יחייב הנוסח החדש של התקנון את חברי המועדון, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.

1.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל תקנון אחר ו/או קודם וכן כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

1.6. מלונות החברה בהם ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה, יהיו כל מלונות הרשת בישראל בלבד (להלן: "מלונות הרשת").

החברה תהיה רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי מלונות מסויימים יוצאו או יוספו, באופן זמני או קבוע, למלונות בהם ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון על פי תקנון זה.

1.7. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

 

2.      הצטרפות למועדון וחברות במועדון

2.1. החברות במועדון הנה לבודדים לשימוש פרטי בלבד.

הגדרת "בודד" - יחיד שנתקבל כחבר מועדון וקיבל על עצמו את כל נוהלי וכללי תקנון זה.

מובהר כי תאגידים, בתי עסק, קבוצות וארגונים מכל מין וסוג שהוא אינם יכולים להיות חברי מועדון.

2.2. ההצטרפות למועדון תתאפשר לכל המעוניין בכך, אשר מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, מדינית הפרטיות והסכים לקבל מידע שיווקי כמפורט להלן. החברה תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של אדם כחבר מועדון לפי שיקול דעתה וללא צורך בנימוק הסירוב.

2.3. המעוניין להיות חבר מועדון במועדון יוכל לעשות כן בכל פלטפורמה שתתעדכן על ידי החברה ו/או בכל ערוץ אחר כפי שיוחלט על ידי החברה לרבות על ידי רישום במהלך האירוח במלון בעמדות הרלוונטיות, בשיחת טלפון עם מרכז ההזמנות ובאתר החברה. בכל אחת מדרכי ההצטרפות למועדון כאמור לעיל, אדם המבקש להצטרף ימלא/ ימסור את פרטיו האישיים, כתובתו, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד וכל פרט נוסף שידרש למסור לרבות מספר תעודת זהות, ויתן הסכמתו לתנאי תקנון זה, מדיניות הפרטיות וקבלת דבר פרסומת ומידע שיווקי, הכל במצטבר. לאחר קבלת אישור מהחברה על היותו חבר מועדון בצירוף מספר חברות אישי של החבר, יהיה הלקוח חבר במועדון. חבר המועדון ידרש להציג תעודה מזהה (תעודה מזהה הכוללת את מספר הזהות ותמונה) שתשמש  לצורך זיהויו כחבר מועדון.

2.4. באחריות חבר המועדון לעדכן את החברה לגבי כל שינוי רלוונטי בפרטיו (דרך שירות הלקוחות בטלפון מספר 03-5204000 או בדוא"ל clubs@danhotels.co.il או באתר החברה) על מנת לאפשר לחברה להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חבר המועדון במועד או מכל סיבה אחרת וחבר המועדון מוותר על כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למידע ו/או הטבות שלא נוצלו על ידו בשל חוסר בפרטים ו/או פרטים שגויים שנמסרו על ידו ו/או שלא עודכנו על ידו.

2.5. מובהר כי המידע הרלבנטי, לרבות הזכאויות להטבות וכו', לגבי חברות במועדון המופיע באתר החברה הינו המידע ועליו יש להסתמך, ואין לפנות בכל מקרה לחברה ו/או למי מנציגיה לצורך קבלת מידע על החברות במועדון לרבות על עצם החברות עצמה, ובכל מקרה, אין להסתמך על כל מידע בקשר לקיום חברות במועדון וכל פרט אחר העומד לזכותו או חובתו של חבר המועדון, אשר יימסר מנציגי החברה, ככל שימסר. המידע המופיע והמפורט של חבר המועדון מופיע באתר לאחר הזדהות כחבר מועדון וכניסה לאזור האישי של החבר, הוא הקובע ובאחריות חבר המועדון לדאוג לעדכון הפרטים בו.

2.6. תקופת פעילות המועדון: המועדון יהיה פעיל עד להחלטה אחרת של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות המועדון ללא כל הודעה מוקדמת לכך.

2.7. החברות במועדון הינה של חבר המועדון באופן אישי ואינה ניתנת להעברה או לשימוש או לניצול על ידי אחר או באמצעות אחר.

2.8. ההצטרפות למועדון הינה חינם- ללא תשלום. החברה שומרת על זכותה לגבות ו/או לשנות את החלטתה, כך שתחל לגבות דמי הצטרפות בכל תצורה שהיא (לרבות על בסיס חודשי או שנתי) והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. חבר מועדון שיבחר שלא לשלם את דמי ההצטרפות, תופסק חברותו במועדון ויפקעו זכויותיו, לרבות הנקודות שצבר.

3.      הטבות ומבצעים לחברי מועדון

 

3.1.  לחבר המועדון תוקנה הנחה שסכומה ייקבע לפי שיקול דעתה של החברה, בכל הזמנה ישירה של אירוח במלונות הרשת (לעיל ולהלן: "הנחת מועדון"). מובהר כי הנחת מועדון תינתן לחבר המועדון רק אם נרשם כחבר מועדון לפני ביצוע הזמנה ובעת ביצוע ההזמנה הזדהה האורח כחבר מועדון. מובהר כי לא תינתן הנחת מועדון לאחר סיום ביצוע ההזמנה בשום מקרה.

3.2. בכפוף לסעיף 3.1, הזכאות להנחת המועדון לחבר המועדון תהא עבור שני חדרים בלבד אשר יוזמנו על שם אותו חבר מועדון. הנחת המועדון תהא תקפה החל משהייתו הראשונה של חבר המועדון במלונות הרשת לאחר ההצטרפות למועדון.

3.3. הנחת המועדון תינתן אך ורק להזמנה שבה האורח עצמו מגיע להתארח במלונות הרשת. מובהר כי בשום מקרה לא תינתן הנחת מועדון כאשר חבר המועדון עצמו אינו לן במלון, לרבות בביצוע "עסקה מרחוק" – שבה האורח איננו חבר המועדון המזמין, גם אם חבר המועדון מבצע את התשלום בפועל.

3.4. הנחת המועדון תינתן על מחיר המחירון המפורסם לקהל הרחב התקף בעת האירוח.

3.5.  חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים אודות אירועים מיוחדים, כל זאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת להעביר מידע ו/או עדכון כאמור לעיל לידיעת חברי המועדון.

3.6. מימוש הטבות לחבר מועדון לרבות הנחת מועדון, צבירת נקודות וכו', יתאפשרו ויינתנו לחבר המועדון בלבד, וזאת, כנגד זיהוי חבר המועדון במלונות הרשת באמצעות הצגת תעודה מזהה (תעודה מזהה הכוללת את מספר הזהות ותמונה), מסירת מספר חבר מועדון וכתובת דוא"ל, במצטבר. מובהר כי מערכות המלון ומערכות ההזמנות לא יזהו את חבר המועדון בצורה אוטומטית, ועל חבר המועדון חלה החובה להזדהות.

3.7. אין כפל הנחות ומבצעים-  חבר מועדון לא יהא זכאי להנחות נוספות, במידה ויהיו כאלה, במסגרת שיתופי פעולה צרכנים (כגון כרטיסי אשראי, ארגונים, מועדוני חברים שונים וכו') ויידרש לבחור מתווה אחד.

3.8. נקודות (Cash Dan)

3.8.1. חברות במועדון מזכה את חברי המועדון באפשרות לצבור נקודות Cash Dan, אשר ניתן לנצלן בהתאם לנוהלי וכללי תקנון זה, לשם קבלת הטבות מסוגים שונים. כמו כן מזכה החברות במועדון E-DAN בהטבות שונות, אשר יפורסמו על ידי דן מפעם לפעם, ללא צורך במימוש או ניצול נקודות לשם קבלת אותן ההטבות. מובהר בזאת כי במסגרת ההטבות יינתנו גם הטבות אשר יוגבלו בזמן ובכמות, ואשר לגביהן מי שיפנה קודם, יזכה לקבל את ההטבה, עד שתודיע דן על סיום ההטבות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.9. צבירת נקודות Cash Dan -

3.9.1.     צבירת נקודות תתאפשר אך ורק בעבור חדר אירוח שיוזמן ויירשם על שם של חבר מועדון אשר הזדהה בהתאם למתואר בסעיף 3.7 לעיל. מובהר כי, בשום מקרה לא תתאפשר צבירה בהזמנה שבה האורח בפועל אינו חבר המועדון גם אם חבר המועדון מבצע את ההזמנה ו/או התשלום בפועל.

3.9.2.     צבירת הנקודות הינה אישית ומחייבת נוכחות אישית של חבר המועדון באירוח במלון. צבירת הנקודות אינה ניתנת להעברה ו/או לחלוקה בין חברי מועדון אחרים במעמד עזיבת המלון. בכל מקרה מובהר שהצבירה תתבצע אצל חבר המועדון ששילם בפועל והחשבונית הופקה על שמו.

3.9.3.     מובהר כי לצורך צבירת נקודות באחריות חבר המועדון לציין במהלך האירוח ולפני סגירת החשבון ((Check out בפני נציג המלון כי הינו חבר מועדון תוך הצגת תעודה מזהה הכוללת את מספר הזהות ותמונה, וכן מסירת כל פרט נוסף שידרוש נציג המלון במעמד התשלום. מובהר כי ללא הזדהות בפני נציגי המלון כחברי מועדון, למלון לא תהא אפשרות לבצע זיהוי כחבר מועדון וליתן את ההטבות ו/או הצבירה, וחבר המועדון מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

3.9.4.     חבר מועדון רשאי לצבור נקודות Cash Dan בגין אירוח של עד 2 חדרים אשר רשומים על שמו בכל שהייה, ובלבד ששהה בעצמו באחד מחדרי האירוח האמורים. אין זיכוי בנקודות Cash Dan עבור חדרים נוספים אף אם הם שייכים לאותה הזמנה. אפשרות לצבירה על יותר מחדר אחד, כאמור (עד 2 חדרים), תתאפשר רק אם מדובר בהזמנת שני חדרים על שם חבר מועדון לצורך אירוח של משפחה גרעינית בשני חדרים (הורים וילדיהם מתחת לגיל 18- שכן ילדים מתחת לגיל 18 אינם זכאים להתארח במלונות הרשת ללא מבוגר שהינו הורה ו/או אפוטרופוס).

3.9.5.     בכפוף לסעיף 3.9.4 שלהלן, צבירת נקודות תתאפשר במסגרת אירוח הכולל לינה (לילה) בלבד במלונות הרשת. לחבר המועדון הלן במלון תתאפשר בנוסף צבירת נקודות בגין רכישות במלון כגון: צריכת מזון ומשקאות ממזנוני המלון ושימוש בספא המלון בטיפולים בלבד, קרי, לא כולל רכישת מוצרי ספא, ובלבד שהרכישות כאמור נרשמו על חשבון החדר ושולמו על ידו באופן ישיר לחברה במועד עזיבת המלון (Check out) וסגירת החשבון. בכל מקרה, מובהר כי לא תתאפשר צבירת נקודות על רכישות בחנויות שונות בשטח המלון, משיכת מזומן בקבלת המלון וכן כל רכישה ו/או הוצאה שהוגדרו ו/או יוגדרו על ידי דן בהתאם לשיקול דעתה. 

3.9.6.     צבירת נקודות בגין לינה לחבר מועדון תתאפשר בהזמנה ישירה מהחברה (דרך מרכז ההזמנות call dan  בטלפון: 1700-50-50-80 ובאתר החברה) וכן בהזמנות של בודדים דרך סוכני נסיעות. לא תתאפשר צבירה על לינה בהזמנות במסגרת ארגונים ו/או קבוצות. עם זאת, בהזמנות במסגרת ארגונים ו/או קבוצות במסגרת אירוח הכולל לינה (לילה) תתאפשר צבירה של נקודות על רכישות של מזון ושתיה במלון שמתבצעות ע"י חבר המועדון, ובלבד שרכישות כאמור יירשמו על חשבון החדר וישולמו על ידו באופן ישיר במלון במועד עזיבת המלון (Check out) וסגירת החשבון.

3.9.7.     מובהר כי, צבירת נקודות תתבצע רק על רכיב ששולם בפועל באמצעות מזומן ו/או כרטיס אשראי. לא תתאפשר צבירה תמורת הלינה על אירוח OTH, פיצוי, מימוש דמי דן, תשלום שבוצע באמצעות מימוש נקודות (על שלל סוגן) כולו או חלקו,  חבילות אירוח הכוללות טיסה, ולינה מתמשכת מעל 21 לילות רצוף.

3.9.8.     מובהר כי לא תתאפשר, בשום מקרה, צבירת נקודות בדיעבד לאחר ביצוע התשלום (סגירת החשבון) במועד עזיבת המלון (Check out) ולאחר עזיבת המלון. חבר המועדון מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

3.9.9. חברי מועדון יהיו רשאים להשתמש בשוברי אירוח אשר נמכרים באתר החברה. ובכל מקרה, באחריות הבלעדית של חבר המועדון לבדוק בטרם הזמנת האירוח ו/או הלינה במלון האם ניתן לממש את השובר במלונות הרשת והאם ניתן לצבור נקודות Cash Dan  בגינו. חבר המועדון מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

3.9.10. אופן הצבירה של נקודות Cash Dan יהיה כך שנקודות Cash Dan יקבלו ערכים בשקלים חדשים, בשווי של 2% מהסכום ששולם שניתן לצבור נקודות בגינו בהתאם לתקנון זה.

בחישוב נקודות לצבירה סכום הנקודות עד 0.49 יעוגל כלפי מטה וכאשר הסכום לאחר חישוב שווה או מעל 0.5 – הסכום יעוגל כלפי מעלה לנקודה הקרובה.

לדוגמא: במועד תשלום בסך של 5,000 ₪, יופחת המע"מ (בסך של 726 ₪), ויזוכה חבר המועדון ב- 85 נקודות Cash Dan.

3.9.11. מובהר כי צבירת הנקודות תעשה לאחר הפחתת רכיב המע"מ מהסכום לתשלום. ניתן לראות את הדוגמה בסעיף 3.9.9.

3.9.12. לא תתאפשר צבירה על קיום אירועים כלל, בין אם מדובר בקיום אירוע של חבר מועדון שהוא אורח המלון ובחבר מועדון שאינו אורח המלון.

"אירוע" לעניין תקנון זה: קיום ארוחה/ התכנסות מכל סוג שהוא מעל עשרה אנשים ו/או פתיחת חדר מיוחד/ אולם נפרד לעריכת אירוע.

3.9.13. בכפוף להפחתת רכיב המע"מ כאמור בסעיף 3.9.10. מובהר בזאת כי צבירת הנקודות הינה עד לסך מקסימלי של 1000 נקודות באירוח אחד, קרי, לא תתאפשר צבירת נקודות מעל לסך הנקודות האמור באירוח אחד. .

3.9.14. ככל שיבקש חבר מועדון לבצע העברת נקודות לחבר מועדון אחר, יהא עליו לבצע זאת באופן עצמאי באיזור האישי שלו באתר החברה ובכפוף למדיניות       החברה. מובהר כי לא תתאפשר העברת נקודות בשום דרך אחרת. וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום אופן להעברת ו/או אי העברת הנקודות,   לרבות בשל ליקויים טכניים באתר, וחבר המועדון מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

3.9.15. נקודות שנצברו לרשות חבר המועדון יכנסו לתוקף תוך 24 שעות או תוך יום עסקים לאחר עזיבת המלון וסגירת החשבון בגין האירוח שנעשה במועד עזיבת המלון.(Check out)   מובהר כי הנחיה זו תקפה גם אם ניתן יהא לראות את הצבירה על גבי חשבונית או כל מסמך אחר. המימוש בפועל של הנקודות שנצברו יתאפשר רק    לאחר 24 שעות או יום עסקים כאמור, ממועד עזיבת המלון.(Check out)

3.9.16. החברה תהא רשאית, מעת לעת, לקבוע שיעורי צבירה שונים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות שיעורי צבירה שונים בין מלונות/ שיעורי צבירה     שונים בתקופות שונות/ סוגי אורחים/ תתי מועדונים.

3.9.17. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הטבת הצבירה ו/או כל הטבה אחרת המוענקת לחברי   המועדון על פי תקנון זה.

3.9.18.נצברו נקודות לרשות חבר המועדון בגין הזמנה ו/או רכישה בה לא כובד אמצעי התשלום, נקודות Cash Dan שנזקפו לרשות חבר המועדון בגין הזמנה ו/או רכישה   כאמור יימחקו.

3.9.19. במקרה של ביטול עסקה (בהתאם למדיניות החברה) אשר בגינה נצברו נקודות Cash Dan, נקודות Cash Dan שנצברו בגין העסקה המבוטלת יימחקו.  במקרה   שנקודות Cash Dan שנצברו בגין העסקה שבוטלה, כבר מומושו על ידי חבר המועדון טרם ביטול העסקה, אזי, חבר המועדון יידרש לשלם את שווין במועד ביטול העסקה.

3.9.20.מובהר בזאת, כי החברה תהיה פטורה מאחריות כלשהי כלפי חברי המועדון במקרה שיחולו טעויות בצבירת הנקודות Cash Dan של חברי המועדון כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה ו/או בחומרה של מחשבי החברה ו/או באתר החברה.

3.9.21.חבר מועדון יהיה אחראי להתעדכן במצב נקודות הצבורות לזכותו על ידי בדיקה באתר החברה באמצעות כניסה לאזורו האישי באתר החברה, כמו כן יהיה חבר המועדון אחראי להתעדכן בנוהלי וכללי המועדון המתעדכנים על פי החלטת החברה מעת לעת, ועל דן לא תחול כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, להקים במלונות או בחלקם, עמדה בה ניתן יהיה להתעדכן במצב חשבון הנקודות של כל חבר.

3.9.22.אם לדעת חבר מועדון דן הוא זכאי לקבל נקודות עבור שהיה מסוימת, אשר לא הוספו לחשבונו, עליו לפנות בכתב בלבד, עד 6 חודשים לאחר אותה שהייה, למועדון לקוחות רשת דן באמצעות כתובת דוא"ל: clubs@danhotels.co.il, בצירוף העתק נאמן למקור של החשבונית או כל מסמכים אחרים שיידרש להמציא. אי צירוף של החשבונית ומסמכים כאמור, תהווה עילה לאי מתן הנקודות כאמור.

3.9.23. צבירת הנקודות כאמור תתאפשר רק בגין אירוח והוצאות נוספות כאמור בסעיף 3.9.3 לעיל ולא ניתן לצבור נקודות בגין שכירות חודשית של יחידות להשכרה בבניינים המנוהלים על ידי מלונות דן.

3.9.24. צבירת נקודות תתאפשר אך ורק על ידי אירוח באחד ממלונות הרשת ובכפוף לאמור בסעיף 3.9.4 לעיל, אשר על פי החלטת דן מהווים מלון פעיל במועדון דן. אם הודיעה החברה, באתר האינטרנט ו/או בכל דרך אחרת, כי מלון כלשהו חדל להיות פעיל במסגרת המועדון, לא ניתן יהיה לצבור בו נקודות, אף אם ההזמנה נעשתה טרם מתן הודעת דן כאמור.

3.9.25. חבר מועדון אשר הצטרף למועדון בעת ששהה כאורח במלון וזאת בתנאי שהצטרף טרם ביצוע תהליך עזיבת המלון (Check out), יהיה זכאי לצבור נקודות Cash Dan, אולם יהא מנוע מלקבל את הטבות האירוח האחרות במהלך השהייה הנוכחית במלון לרבות הנחת מועדון.

3.9.26. מובהר בזאת כי הצבירה תיעשה על בסיס מטבע "שקל חדש" בלבד, כלומר, ככל שיתקבל תשלום במטבע זר לרבות אך לא רק, דולר, אירו, לירה שטרלינג (פאונד) ו/או כל מטבע אחר, הצבירה תיעשה לפי שער ההמרה התקף של מטבע "שקל חדש" במערכת המלונאית במועד סגירת החשבון (Check Out).

3.10. מימוש נקודות Cash Dan

3.10.1.שוויה של כל נקודת Cash Dan למימוש כאמור בעת ביצוע רכישות ו/או הזמנות אירוח עתידיות על ידי חבר המועדון הינו 1 (אחד) ₪ כולל מע"מ (לעיל ולהלן: ״נקודות Cash Dan״ או "נקודות").

3.10.2.מימוש נקודות Cash Dan תתאפשר כל עוד הנקודות בתוקף ובהתאם להוראות תקנון זה. לא ניתן להאריך תוקף של נקודות אשר פג תוקפן. נקודות בתוקף, אלו נקודות אשר נצברו בחשבון חבר המועדון באירוחים קודמים בהתאם לאמור בסעיף 3.9.15 לעיל, ללא חישוב ו/או הוספה של נקודות בגין אירוח בהווה.

3.10.3.מימוש נקודות יתאפשר רק על ידי חבר המועדון עצמו, קרי נוכחות חבר המועדון במעמד התשלום הינה חובה. חבר המועדון יזדהה באמצעות ציון מספר חבר המועדון שלו, הצגת תעודת זהות וציון כתובת דוא"ל. בשום מקרה לא יתאפשר מימוש של הנקודות במידה וחבר המועדון אינו נוכח.

3.10.4.לא ניתן להיות ביתרה שלילית של נקודות.

3.10.5.מימוש נקודות יתאפשר במעמד סגירת החשבון במועד עזיבת המלון (Check out) בגין סכומים שנצטברו בחשבונו של האורח המחויב על חשבון החדר של חבר המועדון בלבד.

3.10.6.מובהר כי, לא ניתן לממש נקודות למפרע על חשבון נקודות שייצברו במהלך אירוח בהווה. כאמור, מימוש נקודות ניתן לביצוע רק לאחר 24 שעות לאחר צבירתן ועזיבת המלון כאמור בסעיף 3.10.2 לעיל.

3.10.7.בשום מקרה, לא יינתן עודף על מימוש נקודות. במימוש סכום עשרוני מעל 0.01 יחויב כמימוש נקודה שלמה.

3.10.8.מימוש נקודות יתאפשר רק על תשלום שיעשה ישירות בקופות המלון, ולא יתאפשר מימוש דרך צד שלישי כלשהו, גם תמורת שירותי אירוח או הסעדה במלונות הרשת.

3.10.9.מימוש נקודות יתאפשר במלונות הרשת בגין השירותים הבאים:

3.10.9.1.      מימוש נקודות שיעשה במעמד עזיבת המלון (Check out) וסגירת החשבון בגין לינה במלונות הרשת בהזמנה ישירה בלבד שנעשתה דרך מרכז ההזמנות call dan בטלפון: 1700-50-50-80 ובאתר החברה. 

3.10.9.2.      רכישות אשר נרשמו על החדר של חבר המועדון הלן במלון בנקודות מכירה במלון שמספקות שירותי מזון ומשקאות. לא כולל חנויות בשטח המלון כגון: רכישת מוצרי ספא, חנויות תכשיטים, מספרות, חנויות נוחות, דוכני אטרקציות וכו'.

3.10.9.3.      לחבר מועדון שאינו לן במלון ניתנת האפשרות לממש נקודות בנקודות מכירה במלון שמספקות שירותי מזון ומשקאות לא כולל חנויות בשטח המלון כגון: ספא (על שלל שירותיו), חניון, חנויות תכשיטים, מספרות, חנויות נוחות, דוכני אטרקציות וכו'. מובהר כי חבר מועדון המעוניין לממש נקודות בארוחות במלונות הרשת יידרש להזמין מקום מראש ולתאם עם המלון על כוונתו לממש נקודות מבלי שהוא אורח המלון.

מובהר כי האפשרות היחידה למימוש הניתנת לחבר מועדון שאינו לן במלון הינה האפשרות למימוש כאמור בסעיף 3.10.9.3. זה. 

3.10.10.לא יתאפשר מימוש נקודות כמפורט להלן:

3.10.10.1. מובהר כי לא ניתן לממש נקודות Cash Dan בגין שירותים שלא צוינו במפורש בתקנון זה.

3.10.10.2. מובהר, כי לא ניתן כלל לממש נקודות Cash Dan לצורך קיום אירועים ו/או כנסים במלונות הרשת גם אם מקושרים לאירוח במלון.

אירוע לעניין תקנון זה: קיום ארוחה/ התכנסות מכל סוג שהוא מעל עשרה אנשים ו/או פתיחת חדר מיוחד/ אולם נפרד לעריכת אירוע.

3.10.10.3. עוד מובהר כי, לא ניתן לממש נקודות Cash Dan לטובת רכישת מינויים לבריכות במלונות הרשת, חדרי כושר במלונות הרשת וטיפולי ספא במלונות הרשת.

 

3.11.  מימוש נקודות לאחר תום תקופת החברות-

3.11.1.חבר מועדון שחברותו הסתיימה לא יהיה זכאי לממש את הנקודות שצבר בזמן היותו חבר מועדון.

3.11.2.החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן, במהלכם יתאפשרו צבירה או מימוש מיוחדים של נקודות על ידי חברי המועדון.

 

3.12.  תוקף נקודות Cash Dan

3.12.1.תוקף נקודות Cash Dan  הוא שנתיים מיום צבירתן, וזאת כל עוד חברותו של חבר המועדון בתוקף. ככל שבמהלך השנתיים בוצעה רכישה במלונות הרשת, אשר מזכה בצבירת נקודות, יוארך התוקף של הנקודות שלא מומשו בשנתיים נוספות החל ממועד הרכישה האחרונה שצברה נקודות ועד לצבירה החדשה שתחל בתום השנתיים.  

3.12.2.נקודות שפג תוקפן לא יוארכו ו/או יוחזרו ו/או יינתן בעבורן זיכוי מכל סוג שהוא.
 

3.13. שדרוג לתת מועדונים

3.13.1. E-DAN GOLD

3.13.1.1. חבר מועדון שסך רכישותיו במלונות הרשת ובמהלך אירוחים כוללי לינה בלבד עלה על 20,000 ₪  (כולל מע"מ כמתחייב ע"פ החוק) במהלך שנה קלנדרית ישודרג לחבר מועדון GOLD.

3.13.1.2. בנוסף להטבות לכלל חברי המועדון GOLD ייהנו גם מ:

·         מתנת יום הולדת – ארוחה זוגית ב 50% הנחה באחד מחדרי האוכל או מסעדות מלונות הרשת – תקף לניצול 3 חודשים בכל ימות השבוע בתיאום מראש. לא תקף בערבי חג, חגים, יהודיים ונוצריים וחודש אוגוסט

·         על פי שיקול דעתו של המלון, יסופק לחבר המועדון "מארז פינוקים" (המארז אינו קבוע וסיפוקו נתון להחלטתו ולשיקול דעתו של המלון).

3.13.2.PLATINA E-DAN

3.13.2.1.      חבר מועדון שסך רכישותיו במלונות הרשת ובמהלך אירוחים כוללי לינה בלבד עלה על 60,000 ₪  (כולל מע"מ כמתחייב ע"פ החוק) במהלך שנה קלנדרית ישודרג לחבר מועדון PLATINA.

3.13.2.2. בנוסף להטבות, כלל חברי המועדון PLATINA ייהנו גם מ:

·         שדרוג סוג החדר בקטגוריה אחת, במידת האפשר ובכפוף לזמינות החדרים במלון, לא כולל סוויטות וחדרים מיוחדים על פי שיקול דעת המלון.

·         כניסה חינם לטרקלין העסקים במלון במהלך האירוח, ככל שישנו

·         מתנת יום הולדת – ארוחה זוגית חינם במסעדות מלונות הרשת –תקף לניצול 3 חודשים בכל ימות השבוע בתיאום מראש. לא תקף בערבי חג וחגים יהודיים ונוצריים וחודש אוגוסט

·         על פי שיקול דעתו של המלון, יסופק לחבר המועדון "מארז פינוקים" (המארז אינו קבוע וסיפוקו נתון להחלטתו ולשיקול דעתו של המלון).

3.13.3.תוקף החברות במועדון PLATINA  או GOLD  הינו 12 חודשים מיום ההצטרפות, בנוסף, תוקף החברות יוארך במספר החודשים שנותרו עד לסוף שנה, כלומר עד ליום 31.12. לדוגמא: חבר מועדון שמצטרף למועדון בחודש אוקטובר, חברותו במועדון הינה ל12 חודשים עד לחודש אוקטובר שאחריו, ולכך יתווספו חודשיים (2) נוספים עד ל31.12, כלומר עד לסוף השנה. 

3.13.4.ההפסקה של החברות במועדון PLATINA  או GOLD (ככל שלא עמד חבר המועדון בתנאים הנדרשים לכל מועדון כמפורט בתקנון זה) תתבצע בסוף כל שנה קלנדרית ביום 31.12.

 

4. נקודות  E-DAN – הוראות מעבר מתקנון המועדון הישן

4.1. נקודות שנצברו עד ליום 4.7.2021 במסגרת מנגנון הצבירה שהיה קיים עד ליום 4.7.2021 ובהתאם לתקנון הישן המצ"ב כנספח א' (לתקנון לחץ כאן) לתקנון זה, יישמרו לחבר המועדון ויחולו עליהם כל חוקי המנגנון המקורי לגבי תוקף ומימוש הנקודות כמפורט בנספח א' (לתקנון לחץ כאן).

4.2. החל מ 5.7.2021 מימוש נקודות שנצברו עד ליום 4.7.2021 במסגרת המנגנון המפורט בנספח א' (לתקנון לחץ כאן)  יתאפשר במקביל לצבירה ומימוש נקודות Cash Dan על פי תקנון זה.

 

5. מידע שיווקי ומאגר מידע

5.1.  במילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון ומסירתו לחברה, מסכים חבר המועדון לקבל מהחברה דיוור ודברי פרסומות (כגון, מבצעים, הטבות וכו') לרבות באמצעות הודעות בדוא"ל ו/או ב-SMS  ו/או באמצעות עלוני פרסום.

5.2.  חבר המועדון מאשר כי ידוע לו שהחברה מתכוונת להעביר אליו מידע שיווקי, וזאת באשר למבצעים, הנחות, הטבות, פרסומים לרבות הצעות לרכישת מוצרים, הזמנות לאירועים ועדכונים שונים. אם חבר המועדון אינו מעוניין בקבלת הודעות מהסוג הנ"ל בכלל או מסוג מסוים הנו מוזמן לשלוח לחברה הודעת סירוב, בכל עת, על ידי הסרה עצמית מרשימת התפוצה באמצעות הקשה על לחצן "הסר" בדוא"ל  ולרבות באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת clubs@danhotels.co.il או השבת SMS "הסר" למסרון  SMS שהתקבל אצלו.

5.3.  בהצטרפות למועדון מאשר חבר המועדון שהמידע אודותיו, לרבות מידע שיימסר במהלך חברותו במועדון יישמר וייכלל במאגר המידע של החברה וישמש לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה.

5.4.  ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של החברה ב https://www.danhotels.co.il/AboutDanhotels/PrivacyPolicy

 

 6.      ביטול ו/או הפסקת חברות

6.1. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות לכל חבר מועדון (ובפרט למי שייפתח או יימצא בהליכים משפטיים כנגד החברה), וכן למי שאמצעי התשלום שלו, לא כובדו על ידי בנקים, חברות אשראי וכיו״ב.

6.2. החברה רשאית להפסיק, אך לא חייבת, בכל עת וללא מתן הודעה מראש, חברותו של חבר מועדון אשר בחשבונו לא נצברו נקודות במשך שנתיים. חבר מועדון אשר פעילותו במועדון הופסקה, יהיה רשאי לחדש חברותו על ידי הגשת בקשה לכך לחברה.

 

 7.      הפסקת פעילות המועדון

7.1.החברה תוכל להודיע, בכל דרך וזמן שתמצא לנכון, על הפסקת פעילותו של המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: ״ההודעה״).

8.      שונות

8.1. למען הסר ספק, דן הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.

8.2.  חבר המועדון מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בכל מקרה של תקלות מחשוב ו/או רשת.

8.3. על חבר המועדון חלה האחריות לדווח לחברה בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים המצויים באתר האינטרנט כגון כתובת מגוריו, דוא"ל, מספר טלפון וכיוב'.

8.4.  למען הסר ספק מובהר בזאת כי הנקודות וההטבות שנצברות לטובת חבר המועדון הינן ניתנות לשימושו האישי בלבד ואינן מהוות ו/או נחשבות לקניינו של החבר.

8.5.  החברה רשאית בכל שלב להודיע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כי ההטבות שיהיו חברי המועדון זכאים להן במסגרת הנקודות שצברו לא יהיו בתוקף במלונות מסוימים של החברה.

8.6.  חבר המועדון הינו האחראי הבלעדי להתעדכן בדבר השינויים בתקנון מפעם לפעם באתר החברה, וכן להתעדכן בהודעות המתפרסמות באתר החברה לחברי מועדון.

8.7. הצטרפות למועדון כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

8.8. על הוראות תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך ידון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו בלבד.