אודות מלונות דן

רשת מלונות דן היא הרשת הוותיקה והיוקרתית ביותר בישראל

 

אודות מלונות דן

רשת מלונות דן היא הרשת הוותיקה והיוקרתית ביותר בישראל

 

 
מדיניות המחיר הטוב ביותר

מדיניות מלונות דן בע"מ (להלן: "החברה" ו - "המדיניות" או "מדיניות זו", בהתאמה) בקשר עם התחייבות של החברה למחיר הנמוך ביותר ברשת האינטרנט.

 

החברה מתחייבת שהצעות המחיר המוצגות באתר האינטרנט הרשמי של החברה (בשפותיו השונות) לחבילות האירוח בבתי המלון של החברה, תמיד יהיו הצעות המחיר הנמוכות ביותר מבין אתרי האינטרנט המתחרים המציעים למכירה חבילות אירוח בבתי מלון ברחבי הארץ ובכלל זה חבילות אירוח בבתי המלון של החברה (להלן: "אתרי האינטרנט המתחרים")", או שהחברה תשווה את מחירה בהתאם למפורט להלן;

בכפוף להוראות מדיניות זו, במידה ואיתרתם באחד מאתרי האינטרנט המתחרים, הצעה לחבילת אירוח בבתי המלון של החברה, במחיר הנמוך מהמחיר המוצע באתר החברה לחבילת אירוח הזהה בדיוק לזו המוצעת באתר החברה - החברה מתחייבת להשוות את מחירה למחיר הצעת חבילת האירוח המוצג באתר האינטרנט המתחרה (להלן: "התחייבות החברה").

להסרת ספק יובהר כי התחייבות החברה כמפורט במדיניות זו, תחול אך ורק ביחס להצעות מחיר המוצגות באתרי האינטרנט המתחרים בלבד, ובכל מקרה, לא תחול ביחס להצעות המחיר המוצגות באתר החברה (בשפותיו השונות) ו/או באתרי אינטרנט אחרים שבבעלות החברה, אשר הצעות המחיר המוצגות בהן, עשויות להשתנות לאור שערי מט"ח, מע"מ וכל מס אחר, חברות במועדון הלקוחות, קהל היעד (תושבי ישראל או תושבי חוץ) וכיוצא באלו. 

עוד יודגש, כי התחייבות החברה תהא תמיד בכפוף למחירים המוצעים לחברי מועדון e-dan  אשר הינו מועדון אינטרנט שהוקם על ידי החברה, המקנה, בין השאר, הנחה של 5% אחוז בכל הזמנה ישירה באתר החברה. יובהר כי, החברות בו אינה כרוכה בתשלום וההצטרפות למועדון פתוחה בפני כל אדם.

 

1.  כללי

1.1. מדיניות זו הינה חלק בלתי נפרד מהתקנון המצוי באתר החברה (להלן: "התקנון").

1.2. למונחים במדיניות זו תהיה המשמעות הנתונה להם בתקנון, אלא אם צוין אחרת במדיניות זו.

1.3. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מדיניות זו להוראות התקנון, תגברנה הוראות מדיניות זו.

 

2. התחייבות החברה ותנאיה

2.1. התחייבות החברה תחול אך ורק ביחס להצעות מחיר לחבילות אירוח המוצעות למכירה לכלל הציבור במהלך העסקים הרגיל של אתרי האינטרנט המתחרים. יודגש, כי התחייבות החברה לא תחול ביחס למחירי חבילות אירוח המוצעים במסגרת קבוצות רכישה/מכירות קבוצתיות ובכלל זה חברי מועדוני צרכנות ומועדוני לקוחות, התקשרות החברה בהסכמים ישירים עם תאגידים/ארגונים שונים, קופונים, הטבות המוענקות למחזיקי כרטיסי אשראי, הנחות פרטניות ומבצעים מיוחדים, וכן כאשר ההצעה לחבילת האירוח מוצעת לצורכי שיווק בלבד ללא אפשרות להזמינה בפועל או כאשר במועד ביצוע ההזמנה המזמין אינו יכול לדעת בוודאות באיזה מלון ישהה, או שמקורה עקב שגיאה ו/או טעות טכנית.  

2.2. משתמש (שהינו אדם פרטי בלבד, שאינו עסק ו/או תאגיד) שביצע רכישת חבילת אירוח באמצעות אתר החברה, השלים את ביצוע ההזמנה, ונשלחה אל כתובת הדואר האלקטרוני שלו הודעה על אישור קליטת ההזמנה, ואשר איתר, עד לא יאוחר מ- 24 שעות ממועד קבלת אישור ההזמנה הנ"ל, באתרי האינטרנט המתחרים, חבילת אירוח בבתי המלון של מלונות דן, הזהה לזו שהוזמנה על ידו, ובכלל זה (רשימה חלקית), אותם תאריכי אירוח (לרבות מועדי Check in Check out), אותה כמות האורחים, אותו סוג חדר ובסיס אירוח ואותם תנאי ביטול - במחיר הנמוך מזה בו רכש את אותה חבילת אירוח באתר החברה (להלן: "המשתמש" ו- "חבילת האירוח המתחרה", בהתאמה), יהא רשאי לפנות אל החברה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: ratecheck@danhotels.com בבקשה כי תשווה את מחיר חבילת האירוח אותה רכש המשתמש באתר החברה, למחיר חבילת האירוח המתחרה (להלן: "הבקשה").

2.3. במסגרת הבקשה יפרט המשתמש את טענותיו ובכלל זה יציין את מועד קבלת ההודעה על אישור קליטת ההזמנה כאמור לעיל, המועד בו איתר את חבילת האירוח המתחרה, המחיר בו רכש את חבילת האירוח באמצעות אתר החברה ומחיר חבילת האירוח המתחרה. בנוסף ימסור המשתמש את פרטיו האישיים לרבות דרכי ההתקשרות עמו.

2.4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎2.3 לעיל, המשתמש יצרף לבקשה קישור (Link) לאתר האינטרנט המתחרה בו מוצעת חבילת האירוח המתחרה, בו מוצג בבירור כי מחיר חבילת האירוח המתחרה אכן נמוך מהמחיר שננקב בהזמנה שביצע באתר החברה. יודגש כי הצעת חבילת האירוח המתחרה חייבת להיות תקפה (On Line) במועד בדיקת הבקשה על ידי הגורמים הרלוונטים בחברה.  

2.5. החברה תבחן את הבקשה, וככל שאכן יימצא כי חבילת האירוח המתחרה, עומדת, בין השאר, בתנאים המפורטים בסעיף ‎2.2 לעיל, ומוצעת למכירה באתר האינטרנט המתחרים, במחיר הנמוך מזה בו נרכשה על ידי המשתמש באתר החברה (בשקלים חדשים כולל מע"מ), החברה מתחייבת להשוות את המחיר, לעדכן את הזמנת המשתמש, ולגבות מהמשתמש את המחיר הנמוך, או  לאפשר למשתמש לקבל זיכוי על ההפרש בין המחיר שנגבה ממנו בגין הזמנת חבילת האירוח באמצעות אתר החברה לבין מחיר חבילת האירוח המתחרה שהוצג בפני החברה בבקשתו. מובהר, כי זכאות המשתמש כאמור בסעיף זה הינה אישית ולא ניתנת להסבה ו/או להעברה, בתמורה או שלא בתמורה, לצד שלישי כלשהו.

2.6. למען הסר ספק יודגש, כי החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבדוק ולוודא את האמור בבקשתו של המשתמש במישרין מול אתר האינטרנט המתחרה בו מוצעת חבילת האירוח המתחרה. במקרה בו תמצא החברה כי חבילת האירוח המתחרה, אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף ‎2.2 לעיל, המשתמש לא יהא זכאי להנחה/זיכוי כלשהם בגין חבילת האירוח שהוזמנה על ידו.

בכל מקרה של סתירה ו/או פרשנות - החלטת החברה בלבד היא שתקבע.

 

3.  שונות

3.1. אין במדיניות זו כדי ליצור התחייבות כלשהי של החברה כלפי המשתמש, שאינה מצוינת במפורש לעיל או בהוראות התקנון. למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה, אין באמור במדיניות זו כדי להקנות למשתמש כל זכות שהיא לבטל את הזמנת חבילת האירוח שבוצעה על ידו.

3.2. במידה וקיים חשש לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין בעת הזמנת ורכישת חבילת אירוח באמצעות אתר החברה ו/או באם המשתמש לא מילא אחר הוראות מדיניות זו במלואן ובמועדן, רשאית החברה שלא לאשר את הבקשה.

3.3. כל תקלה ו/או שיבוש אשר מקורם באירוע שאינם בשליטתה של החברה לא יזכו משתמש כלשהו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה מכל מין וסוג שהוא.

3.4. רישומי החברה, מערכותיה ומערכות מי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לנתוני המשתמש, הזמנת חבילת האירוח ופניית המשתמש לחברה.

3.5. החברה רשאית להפסיק או לשנות את מדיניות זו בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ובלבד שזכויותיו של משתמש שביצע רכישה והזמנה כאמור לעיל באמצעות אתר החברה, קודם לביצוע הפסקת המדיניות או שינוייה, לא תפגענה. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי המשתמש באתר החברה או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את המדיניות, לזמן מוגבל או לחלוטין, מכל סיבה שהיא. 

 

ט.ל.ח