אודות מלונות דן

רשת מלונות דן היא הרשת הוותיקה והיוקרתית ביותר בישראל

 

אודות מלונות דן

רשת מלונות דן היא הרשת הוותיקה והיוקרתית ביותר בישראל

 

 
תקנון אתר

1. האתר:
1.1. אתר www.danhotels.com או ו- www.danhotels.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט בבעלות חברת מלונות דן בע"מ ח.צ 52-002357-3, מרחוב הירקון 111, תל אביב (להלן: "מלונות דן" או "החברה"), המספק מידע על רשת מלונות דן וכן מאפשר רכישת חבילות נופש מסוגים שונים בבתי המלון של מלונות דן.
1.2. השימוש באתר לרבות הזמנת חבילות נופש באמצעות האתר, מותנים בהסכמה חד משמעית של כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "המשתמש" או "הרוכש") לכל האמור להלן בתקנון זה. בכניסתו של המשתמש לאתר הוא מסכים ומקבל את כל התנאים המפורטים להלן ללא כל תנאי ו/או הסתייגות.
1.3. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו.
1.4. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת חבילות נופש ו/או לקבל מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
1.4.1 הוראות תקנון זה לעיל ולהלן חלות גם על רכישת אירוח (שאינה הזמנה ספציפית) באמצעות שובר לרכישת אירוח באחד ממלונות החברה.
1.5. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.6. כותרות התקנון מובאות לשם נוחות ולא ישמשו לשם פרשנותו.
2. בעלות על המידע ושמירה על זכויות יוצרים:
2.1. המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים, כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות כל זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, בין אם הוא בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' כלשהו וכי לחברה אינטרס להגן עליו על ידי השארתו כמידע סודי וחסוי.
2.2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע לשימושו האישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, למכור, לשדר או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט לצורך שימוש אישי בלתי מסחרי במידע.
2.3. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.
2.4. המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים, כי הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצבים באתר זה (להלן: "סימני המסחר"), רשומים כזכות יוצרים של החברה. אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימני המסחר ללא אישור בכתב מאת החברה. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באופן בלעדי לחברה.
3. סיכונים ואחריות:
3.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
3.2. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת שבאמצעותו עובד האתר יהיה נקי מתוכנות זדוניות, לרבות וירוסים ו/או רוגלות אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש.
3.3. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות.
3.4. המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is"). החברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
3.5. החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס בין היתר על נתונים שהחברה רכשה מצדדים שלישיים, מבלי שהחברה ביצעה בדיקת נכונות הנתונים. בין היתר, החברה לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי החברה והן על ידי צדדים שלישיים.
3.6. החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכני האתר ו/או בקשר עם המידע, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מאחד האירועים ו/או הגורמים הבאים:
(א) איחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת.
(ב) שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת.
(ג) חשיפה וגילוי מידע על המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש המשתמש באתר החברה ו/או מכניסתו אליו ו/או באמצעי אבטחת המידע של המשתמש.
3.7. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
3.8. החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.
3.9. האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת קישורים אלה לנוחות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתרים המקושרים, לתוקפם וחוקיותם. החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר החברה.
3.10. המשתמש מתחייב שלא להעתיק את התוכנה המתוקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות לפרוץ לתוכה ו/או לפענח צפנים ו/או מבנה פנימי של נתונים ו/או להתערב בתקשורת או במידע בצורה כלשהי. התחייבות המשתמש על פי סעיף זה אינה מוגבלת בזמן.
3.11. חלק מהמשתמשים באפליקציה DAN APP יתבקשו לאשר הרשאה לאפליקציה עבור שירותי מיקום . ההרשאה נדרשת לצורך פתיחת דלת החדר במלון באמצעות האפליקציה. 4. הזמנת חבילות נופש:
4.1. הזמנת חבילות הנופש במלונות דן באמצעות האתר הינה הליך מחייב השקול להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, לרבות מול מרכז ההזמנות של החברה.
4.2. אמצעי הרכישה: הליך הרכישה באמצעות האתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, כאשר ניתן לרכוש חבילות נופש באמצעות האתר על ידי שימוש בכרטיס אשראי תקף של אחת החברות המפורטות להלן: ויזה כ.א.ל. ויזה לאומי, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקארד. מלונות דן רשאית לאפשר ביצוע הזמנה גם ללא כרטיס אשראי תוך פירוט הדרכים לתשלום ולהבטחת ההזמנה.
4.3. מובהר, כי הצעת המחיר לחבילות נופש המופיעה באתר תהיה תקפה רק למועד הפקתה על ידי תוכנת האתר.
4.4. החברה תהיה רשאית שלא לאשר את רכישת חבילות הנופש מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולרוכש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.
4.5. בתקנון זה – "חבילת Non Refundable" (מחיר מיוחד בתשלום מראש) הינה חבילת נופש אותה רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציע למכירה באתר, במחיר אטרקטיבי, ושהינה חבילת נופש ללא זכות ביטול ו/או השבה של מחיר חבילת הנופש או חלקה, בכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. מובהר, כי יכול וחבילת Non Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש) תוצע לרוכש במקביל לחבילות שאינן חבילות Non Refundable.
4.6. אין החברה מתחייבת כי המחיר בו תימכר חבילת Non Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש) לרוכש יהיה מחיר הנמוך ביותר שמציעה החברה וכן החברה אינה מתחייבת כי חבילות Non Refundable תהיינה זמינות לרכישה בכל עת ולכל מועד, וכל מכירה ו/או הצעה ו/או אי מכירה או אי הצעה, על כל הקשור בכך, לרבות מחיר החבילה תהיינה אך ורק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4.7. במסגרת חבילת Non Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש) החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל זמן ובכל מועד ומבלי ליתן כל הודעה ו/או הודעה מוקדמת, לשנות ו/או להגביל את כמות ו/או סוג החדרים אותם רשאי הרוכש להזמין ו/או להפסיק את המכירה ו/או כל חלק ממנה.
5. פרטי רוכש חבילות הנופש:
5.1. בעת ביצוע רכישת חבילות הנופש באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. מלונות דן לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש חבילות הנופש באמצעות האתר.
5.2. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מקישי פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
5.3. החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם כן היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
5.4. המשתמש מצהיר, כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור חבילות הנופש ו/או השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. החברה לא תעביר לגורמים נוספים, מלבד האמור בסעיף 5.3 לעיל, מידע שעלול לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא אם יחפוץ המשתמש בכך.
פרטי הרכישה של המשתמש יוצאו ממאגר המידע של החברה במידה והודיע המשתמש לחברה באופן מפורש ובכתב כי הוא אינו מעוניין להיכלל במאגר המידע של החברה.
6. ביצוע הזמנה:
6.1. ביצוע הזמנה יעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה, כמפורט להלן:
6.1.1. ביצוע הזמנה על ידי מתן פרטי כרטיס האשראי באתר: הרוכש יבצע הזמנה באתר באמצעות כרטיס האשראי. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של הרוכש הודעה על אישור קליטת ההזמנה (להלן: "האסמכתא"). אסמכתא זו יש להדפיס ולהציג בפני פקיד הקבלה במלון אשר אליו בוצעה ההזמנה.
6.1.2. ביצוע הזמנה על ידי מתן פרטי כרטיס האשראי לנציג מלונות דן באופן טלפוני: החברה רשאית להתיר ביצוע הזמנה בהליך שונה שבמהלכו יבצע הרוכש הזנה של כל הפרטים הדרושים לביצוע ההזמנה, למעט פרטי כרטיס האשראי. ההזמנה לא תאושר באופן אוטומטי, אלא אך ורק לאחר שנציג החברה יצר קשר טלפוני עם הרוכש וקיבל ממנו באופן טלפוני את פרטי כרטיס האשראי. נציג החברה יצור קשר עם הרוכש במהלך שני (2) ימי עבודה ממועד ביצוע ההרשמה כפי שנקלט על ידי החברה וזאת במהלך שעות הפעילות של מרכז ההזמנות של החברה, המפורטות להלן:
ימים א'-ה' בין השעות 08:00-19:00
יום ו' בין השעות 08:00-15:00
למען הסר ספק, הזמנת חבילות נופש על פי סעיף זה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד ואישור ההזמנה יתבצע רק לאחר שנציג החברה חזר לרוכש ואישר את הזמנתו על ידי העברת אסמכתא לרוכש. ללא אסמכתא כאמור אין ההזמנה מחייבת את החברה.
6.1.3. מובהר, כי פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר, כאמור בסעיף 6.1.1 לעיל ו/או הנמסרים לנציג החברה באופן טלפוני כאמור בסעיף 6.1.2 לעיל, נועדו לשם הבטחת ההזמנה בלבד, וחיוב הכרטיס יבוצע אך ורק בעת ההגעה למלון בפועל. על אף האמור לעיל, מובהר כי בהזמנת חבילות נופש מסוג Non Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש) יחוייב כרטיס האשראי במלוא סכום ההזמנה מייד לאחר ביצוע ההזמנה.
6.2. תנאי התשלום-
6.2.1. המחירים הנקובים באתר הינם בשקלים חדשים ומתייחסים לאזרחי ישראל וכוללים מע"מ על פי חוק (באילת המחירים אינם כוללים מע"מ). יצוין כי, המחירים שנקבעו באתר החברה בשפותיו הזרות מתייחסים לתיירים בלבד ואינם כוללים מע"מ. יובהר כי אזרחי ישראל שיזמינו חבילות נופש דרך אתרי החברה בשפות זרות, יחויבו במע"מ על פי חוק.
6.2.2. במקום בו נקובים המחירים במטבע זר יחושב התשלום על פי השער היציג של השקל ביום התשלום בפועל.

6.2.3 שימו לב, בהתאם לחוק לצמצום השימוש במזומן – אם סכום הזמנה הוא 6,000 ₪ ומעלה, לא נוכל לקבל תשלום במזומן בסכום שעולה על 10% מסכום העסקה בהזמנה. לא נוכל במצב זה לקבל את ההזמנה ללא הצגת אמצעי תשלום חלופי במעמד הקבלה במלון. לתיירים שיציגו: (1) דרכון בתוקף; וכן (2) טופס ב2/ב3/ב4/אישור לדיפלומט, הסכום בהתאם לחוק עומד על 40,000 ₪. שימו לב שהחוק קובע סנקציות על מי שפועל במטרה להתחמק מהמגבלות הקבועות בו.
6.3. חברי מועדון לקוחות-
6.3.1. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעניק לרוכש שהוא חבר במועדון הלקוחות של מלונות דן, "E-DAN" (להלן: "מועדון הלקוחות"), הטבות והנחות בעת רכישת חבילות נופש באתר.
6.3.2. כתנאי לקבלת ההנחה אשר ניתנה לו בעת ביצוע ההזמנה באתר, על הרוכש להזדהות כחבר המועדון, כמפורט בתקנון מועדון הלקוחות.
6.3.3. יודגש, כי חברי מועדון הלקוחות אינם זכאים לקבל הנחות נוספות על ההנחות הקבועות במחירי הלינה אשר מפורסמות מפעם לפעם על ידי מלונות דן באתר, אלא אם פורט אחרת באתר עצמו.
6.3.4. במידה ואין ביכולת הרוכש להזדהות כחבר מועדון כאמור בסעיף ‎6.3.1 בעת ההגעה למלון, ההנחה אשר קיבל בעת ביצוע ההזמנה תבוטל והוא יחוייב בתשלום המחיר המלא, על פי המחירון התקף באותה עת.
6.4. ביטול ההזמנה-
6.4.1. ביטול הזמנת חבילת נופש ייעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה, במכתב רשום בדואר (לכתובת: רח' שארית ישראל 35-37, תל אביב 6816522), בפקס' מספר 03-7250715 או בדואר אלקטרוני בכתובת: Reservations@danhotels.co.il.
ביטול הזמנת חבילת נופש שאינה חבילת Non Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש) יכול שייעשה גם באישורו בכתב של נציג טלפוני של מרכז המכירות של מלונות דן בטלפון 03-7408988, שישלח לרוכש המבקש לבטל את הזמנת החבילה.
6.4.2. המועד הקובע לביטול ו/או שינוי הינו התאריך בו התקבל הפקס ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הדואר הרשום אצל החברה, או מועד שליחת אישורו בכתב של נציג מרכז המכירות כאמור לעיל לרוכש. היה ויום קבלת ההודעה אצל החברה הוא יום מנוחה בישראל, ייחשב המועד הקובע כיום העבודה הראשון לאחרי כן.
6.4.3. בביטול חבילת נופש שאינה חבילת Non Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש) ושמועד מימושה אינו בתקופת שיא (כהגדרתה להלן):
(1) ניתן לבטל ללא דמי ביטול עד שני (2) ימי עבודה לפני מועד האירוח.
(2) ביטול / אי הופעה / קיצור שהייה (קרי, ביטול חלקי של הזמנה) שנעשו פחות משני (2) ימי עבודה לפני מועד האירוח יחוייבו בדמי ביטול בסך לילה אחד.
6.4.4. בביטול חבילת נופש שאינה חבילת Non Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש) ושמועד מימושה הוא בחודשים יולי - אוגוסט ו/או בחגי ישראל (ראש השנה, סוכות, פסח ושבועות) ו/או בכל תקופה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובתנאי שניתנה על כך הודעה לרוכש בעת ביצוע ההזמנה (להלן: "תקופת שיא"):
(1) ניתן לבטל ללא דמי ביטול עד 7 ימי עבודה לפני מועד האירוח.
 (2)ביטול שלא נעשה במועדים הנקובים בס"ק (1) ו/או אי הופעה ו/או קיצור השהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) יחויב בדמי ביטול בסך 2 לילות.
(3) במקרה של קיצור שהייה יראה החלק שבוטל ככפוף למועדי הביטול בס"ק (1) ו-(2) ויגבו דמי ביטול בהתאם.
(4) מלונות דן רשאים להגדיר תקופות ביטול ספציפיות ארוכות מהאמור לעיל ובלבד שהמידע פורט וניתן למזמין טרם ביצוע ההזמנה בפועל.
6.4.5. בביטול חבילת נופש במלון המלך דוד שאינה חבילת Non Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש) ושמועד מימושה הוא חג המולד (Christmas) , וחגיגות השנה האזרחית (New Years) ו/או בכל תקופה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובתנאי שניתנה על כך הודעה לרוכש בעת ביצוע ההזמנה (להלן: "תקופת שיא"):
(1) ניתן לבטל ללא דמי ביטול עד עשרים ואחד (21) ימי עבודה לפני מועד האירוח.
(2) ביטול / קיצור שהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) בתקופה שבין עשרים ואחד (21) ימי עבודה ועד לשבעה (7) ימי עבודה לפני מועד האירוח במידה וטרם חלפו ארבעה עשר (14) ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת האסמכתא על ביצוע ההזמנה (לפי המאוחר), בביטול כאמור יחויב הרוכש בדמי ביטול בסך 5% מערך הזמנה הכולל או ב – 100 ₪ (הנמוך מביניהם) וזאת כמתחייב בהוראות חוק הגנת הצרכן.
(3) ביטול / קיצור שהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) בתקופה שבין עשרים ואחד (21) ימי עבודה ועד לשבעה (7) ימי עבודה לפני מועד האירוח ובמידה וחלפו ארבעה עשר (14) ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה, יחויבו בדמי ביטול בסך שני (2) לילות. 
(4) ביטול שלא נעשה במועדים הנקובים בס"ק (1) (2) ו-(3) ו/או אי הופעה ו/או קיצור השהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) יחויב בדמי ביטול בסך שני (2) לילות.
(5) במקרה של קיצור שהייה יראה החלק שבוטל ככפוף למועדי הביטול בס"ק (1) (2) (3) ו-(4) ויגבו דמי ביטול בהתאם.
(6) מלונות דן רשאית להגדיר תקופות ביטול ספציפיות ארוכות מהאמור לעיל ובלבד שהמידע פורט וניתן למזמין טרם ביצוע ההזמנה בפועל.
6.4.6. בביטול חבילת נופש במלון המלך דוד שאינה חבילת Non Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש) ושמועד מימושה הוא פסח, סוכות ו/או בכל תקופה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובתנאי שניתנה על כך הודעה לרוכש בעת ביצוע ההזמנה (להלן: "תקופת שיא"):
(1) ניתן לבטל ללא דמי ביטול עד שישים (60) ימי עבודה לפני מועד האירוח.
(2) ביטול / קיצור שהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) בתקופה שבין שישים (60) ימי עבודה ועד לשלושים (30) ימי עבודה לפני מועד האירוח במידה וטרם חלפו ארבעה עשר (14) ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת האסמכתא על ביצוע ההזמנה (לפי המאוחר), בביטול כאמור יחויב הרוכש בדמי ביטול בסך 5% מערך הזמנה הכולל או ב – 100 ₪ (הנמוך מביניהם) וזאת כמתחייב בהוראות חוק הגנת הצרכן.
(3) ביטול / קיצור שהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) בתקופה שבין שישים (60) ימי עבודה ועד לשלושים (30) ימי עבודה לפני מועד האירוח ובמידה וחלפו ארבעה עשר (14) ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה, יחויבו בדמי ביטול בסך לילה אחד. 
(4) ביטול / קיצור שהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) בתקופה שבין שלושים (30) ימי עבודה ועד לשבעה (7) ימי עבודה לפני מועד האירוח במידה וטרם חלפו ארבעה עשר (14) ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת האסמכתא על ביצוע ההזמנה (לפי המאוחר), בביטול כאמור יחויב הרוכש בדמי ביטול בסך 5% מערך הזמנה הכולל או ב – 100 ₪ (הנמוך מביניהם) וזאת כמתחייב בהוראות חוק הגנת הצרכן.
(5) ביטול / קיצור שהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) בתקופה שבין שלושים (30) ימי עבודה ועד לשבעה (7) ימי עבודה לפני מועד האירוח ובמידה וחלפו ארבעה עשר (14) ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה, יחויבו בדמי ביטול בסך שני (2) לילות.
(6) ביטול שלא נעשה במועדים הנקובים בס"ק (1) (2) (3) (4) ו-(5) ו/או אי הופעה ו/או קיצור השהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) יחויב בדמי ביטול בסך שני (2) לילות.
(7) במקרה של קיצור שהייה יראה החלק שבוטל ככפוף למועדי הביטול בס"ק (1) (2) (3) (4) (5) ו-(6) ויגבו דמי ביטול בהתאם.
(8) מלונות דן רשאית להגדיר תקופות ביטול ספציפיות ארוכות מהאמור לעיל ובלבד שהמידע פורט וניתן למזמין טרם ביצוע ההזמנה בפועל.
6.4.7. בביטול חבילת נופש במלונות דן אכדיה, ודן קיסריה שאינה חבילת Non Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש) ושמועד מימושה פסח, סוכות, ראש השנה ו/או בכל תקופה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובתנאי שניתנה על כך הודעה לרוכש בעת ביצוע ההזמנה (להלן: "תקופת שיא"):
(1) ניתן לבטל ללא דמי ביטול עד שלושים (30) ימי עבודה לפני מועד האירוח.
(2) ביטול / קיצור שהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) בתקופה שבין שלושים (30) ימי עבודה ועד לשבעה (7) ימי עבודה לפני מועד האירוח במידה וטרם חלפו ארבעה עשר (14) ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת האסמכתא על ביצוע ההזמנה (לפי המאוחר), בביטול כאמור יחויב הרוכש בדמי ביטול בסך 5% מערך הזמנה הכולל או ב – 100 ₪ (הנמוך מביניהם) וזאת כמתחייב בהוראות חוק הגנת הצרכן.
(3) ביטול / קיצור שהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) בתקופה שבין שלושים (30) ימי עבודה ועד לשבעה (7) ימי עבודה לפני מועד האירוח ובמידה וחלפו ארבעה עשר (14) ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה, יחויבו בדמי ביטול בסך לילה אחד. 
(4) ביטול שלא נעשה במועדים הנקובים בס"ק (1) (2) ו-(3) ו/או אי הופעה ו/או קיצור השהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) יחויב בדמי ביטול בסך שני (2) לילות.
(5) במקרה של קיצור שהייה יראה החלק שבוטל ככפוף למועדי הביטול בס"ק (1) (2) (3) ו-(4) ויגבו דמי ביטול בהתאם.
(6) מלונות דן רשאים להגדיר תקופות ביטול ספציפיות ארוכות מהאמור לעיל ובלבד שהמידע פורט וניתן למזמין טרם ביצוע ההזמנה בפועל.
6.4.8. בביטול חבילת Non Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש)-
(1) ניתן לבטל את ההזמנה תוך ארבעה עשר (14) ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת האסמכתא על ביצוע ההזמנה (לפי המאוחר), ובלבד שנותרו יותר משבעה (7) ימי עבודה עד למועד האירוח. בביטול כאמור יחויב הרוכש בדמי ביטול בסך 5% מערך הזמנה הכולל או ב – 100 ₪ (הנמוך מביניהם) וזאת כמתחייב בהוראות חוק הגנת הצרכן. החיוב ייעשה באמצעות כרטיס האשראי שמספרו ניתן לחברה בעת ביצוע ההזמנה.
(2) ביטול הזמנה שלא יעשה במועד הנקוב בס"ק (1) לעיל ו/או אי הופעה ו/או קיצור השהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) יחויב בדמי ביטול בגובה 100% מערך ההזמנה הכולל.


7. מדיניות ביטול מכירה על ידי החברה:
7.1. החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את מכירת חבילות הנופש באתר, כולה או חלקה, באחד מהמקרים הבאים:
7.1.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
7.1.2. אם ארעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.
7.1.3. במקרה של כח עליון ו/או פעולות מלחמה, איבה או טרור, המונעים לדעת החברה את המשך מכירת חבילות הנופש באתר.
7.1.4. היה ונפלה טעות בתיאור חבילות הנופש ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, בתנאי חבילות הנופש ו/או השירותים ו/או במקרה של טעות, מכל סוג, רשאית החברה לבטל מכירה ספציפית.
7.1.5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
7.2. הודעה על ביטול כאמור תימסר למשתמש והחברה תימנע מלחייב את כרטיס האשראי שלו, וכן תשיב למשתמש כספים ששילם, ככל ששילם, על חשבון הרכישה.
8. תנאים כלליים:
8.1. תנאי לקבלת חדר הינו מבוגר מעל גיל 18 בכל הזמנה. 
8.2. שעת קבלת חדרים במלונות החברה הינה החל מהשעה 15:00 ביום ההזמנה (בשבת ובמוצאי חג שעת קבלת חדרים הינה החל משעה 18:00). שעת פינוי החדרים במלונות החברה הינה לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום העזיבה. שינוי בשעות קבלת ו/או פינוי החדרים, לבקשת הלקוח, יעשה מול המלון, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המלון והנהלתו ובכפוף לתפוסת המלון ולתוספת תשלום שתקבע על ידי המלון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות הקבלה ו/או פינוי החדרים מעת לעת, בהתאם למלון ולמועד האירוח והודעה על כך תינתן לרוכש עם אישור ההזמנה.
8.3. תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים (2) וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים (2) לשתיים עשר שנים (12), בכל הקשור לשהות במלון.
8.4. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
8.5. מחירי חבילות הנופש הנקובים הינם עד וכולל היום האחרון המצוין.
8.6. אין כפל מבצעים.
8.7 הנהלת מלונות דן מעודדת אירוח בליווי חיות מחמד. השירות ניתן במלונות: דן אכדיה הרצליה, דן קיסריה ריזורט ומלון לינק בתל אביב. בכפוף למדיניות הכנסת חיות מחמד.

9. שינויים והוראות כלליות:
9.1. החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש שהמשתמש עושה באתר אם לא יעמוד בדרישות תנאי הסכם זה ו/או חלקן וכן בכל אחד מהמקרים הבאים.
(1) אם לדעת החברה מסר המשתמש, במתכוון, בעת רישומו לאתר ו/או בעת הזמנת חבילות נופש פרטים שגויים ו/או כוזבים.
(2) אם לדעת החברה ביצע המשתמש מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בחברה /או בצדדים שלישיים, לרבות משתמשים אחרים באתר.
(3) אם לדעת החברה, המשתמש עשה באתר שימוש לא חוקי ו/או בשירותי האתר ו/או עשה מעשה כדי לסייע ו/או לעודד ו/או לאפשר שימוש כאמור.
(4) אם כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
9.2. מובהר, כי השימוש באתר הינו לשימוש פרטי בלבד, והשימוש באתר שלא לשם כך יזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כדין.
9.3. החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
9.4. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של חבילות הנופש ושל השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
9.5. החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.
9.6. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.
9.7. את תקנון זה ניתן למצוא במשרדי החברה בכתובת: רח' הירקון 111, תל אביב.

9.8. ניתן לעיין במדיניות החברה בקשר עם התחייבותה למחיר הנמוך ביותר ברשת האינטרנט בלינק זה , וכן במשרדי החברה.
9.9. ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון 03-7408988 או בדוא"ל: Reservations@danhotels.co.il .

 

ט.ל.ח